Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii

  Zarządzenia Rektora, komunikaty, pytania i odpowiedzi, pomoc psychologiczna na SKYPE, ochrona przed koronawirusem oraz inne ...

  czytaj więcej
 • Nauka, praca i współpraca zdalna

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o pracy, nauce i współpracy online, W TYM O ZDALNYM ZAŁATWIANIU SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

  Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Informuje, iż zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczynają się od 12 października 2020r. (Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r.). Zmiana ta wynika z procesu rekrutacji, który został przesunięty z uwagi na stan epidemii.

  Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WSP:

  1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

  2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

  3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

  Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
  Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

  Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

  Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

  dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

  czytaj więcej
 • Organizacja kształcenia w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021

  Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej:

  § 1

  1. Wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na studiach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich, innych formach kształcenia oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

  1) ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej

  2) wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3

  3) dziekan ustala wykłady, które z uwagi na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej

  4) praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzania ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

  2. Wykaz zajęć określający formę, w której są one prowadzone, ustala dziekan po uzgodnieniu z prorektorem ds. kształcenia, a następnie podaje do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 15 września 2020 roku.

  3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności sytuacją epidemiczną, rektor może zmienić formę prowadzenia zajęć ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

  czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia I oraz II stopnia

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

 • 07-09-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 08.10.2020 roku o godz. 12:00 w auli B1, w bud. G przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk.

  czytaj więcej
 • 07-09-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli.

  czytaj więcej
 • 28-07-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Biologii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Kupis.

  czytaj więcej
 • 08-06-2020

  Oceń jakość kształcenia i ...

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni - do wygrania bon na zakupy!!! Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami.

  czytaj więcej
 • 31-07-2019

  STYPENDIUM MINISTRA

  Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (informacja ogólna).

  czytaj więcej
 • 12-06-2019

  UWAGA - STYPENDIA!

  Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  czytaj więcej
Więcej komunikatów Komunikaty archiwalne
Aktualności
 • 28.09.2020 Nowe akredytowane metody w Centrum Badań i Analiz WNŚiP Właśnie otrzymaliśmy informację, że na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), PCA potwierdza zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (poprzednio ISO/IEC 17025:2005). Ponadto w wyniku oceny PCA rozszerzyło zakres akredytacji i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badań i Analiz akredytację na trzy metody pomiarowe: 1. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02. 2. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02. 3. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06. W rezultacie, Centrum Badań i Analiz otrzymało certyfikat PCA zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowy zakres akredytacji nr AB 1622. Dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada akredytację już na 5 metod pomiarowych. Dwie metody w Pracowni Metod Rentgenowskich, którą kieruje dr hab. Aldona Kubala-Kukuś i trzy metody w Pracowni Badań Środowiska pod kierownictwem prof. Marka Jóźwiaka. Zespół Centrum liczy, że jego aktywność związana z akredytowaniem metod pomiarowych wpisuje się w Misję Uniwersytetu w zakresie „…prowadzenia wyspecjalizowanych badań naukowych…” oraz pozwoli na wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów naukowych i wdrożeniowych, jak również poszerzy istniejącą ofertę badawczą Wydziału skierowaną do firm w celu komercjalizacji wyników badań. Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum: https://lmr.ujk.edu.pl , gdzie znajdują się szczegółowe informacje o zespole i badaniach prowadzonych przez Centrum.

  dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 • 31.10.2019 WYKŁAD "Prawa i obowiązki studenta" Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku oraz starostów kolejnych roczników na szkolenie „Prawa i obowiązki studenta”, które odbędzie się w auli B1 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Uniwersytecka 7G (dawniej Świętokrzyska 15G), w piątek 08.11.2019 r. o godzinie 8:00. Nieobecności na zajęciach odbywających się w tym czasie zostaną usprawiedliwione. Spotkanie to będzie doskonałą okazją, aby nowi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poznali swoje prawa i obowiązki po ustawie 2.0 związane z posiadaniem statusu studenta, a pozostali będą mieli możliwość utrwalić sobie posiadaną już wiedzę, albo dowiedzieć się w tym temacie czegoś nowego. Podczas szkolenia będzie można odebrać książeczkę z rabatami "Starter Studencki". Do zobaczenia niebawem, Samorząd Studentów UJK

  Serdecznie zapraszamy!

 • 14.10.2019 "Seminarium naukowe Instytutu Chemii" We wtorek, 15.10.2019 r. o godzinie 14:00 w sali B1 odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII podczas którego Pani prof. Svetlana Rogacheva z Jurij Gagarin Saratov State Technical University wygłosi referat pt.: „Biosensors and chemical sensors of toxic compounds”

  Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych.

  Seminarium naukowe - plakat

  Serdecznie zapraszamy!

 • 31.05.2019 III Forum Doktorantów Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska jako nowa forma kształcenia doktorantów". Mgr Aleksy Borówka, pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z "okresem przejściowym". Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu. Forum doktorantów - Plakat

  Serdecznie zapraszamy!

  Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów