Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Sprawy socjalno-bytowe


28 grudnia 2020

Terminarz przelewu świadczeń stypendium socjalnego i rektora

Terminarz przelewu świadczeń stypendium socjalnego i rektora za miesiące:

Styczeń – 12.01.2021 r.

Luty – 8.02.2021 r.

Marzec - 9.03.2021 r.


03 listopada 2020

Zmiana terminarza wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Październik i listopad 2020 r. – do końca listopada 2020 r.


22 października 2020

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Październik i listopad 2020 r. – 17 listopada 2020 r.

Grudzień 2020 r. - 7 grudnia 2020 r.


05 października 2020

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku z tym że pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020 r.

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód (netto) - 0,00 – 265,00 - Wysokość stypendium socjalnego - 650 zł

Dochód (netto) - 265,01 – 528,00 - Wysokość stypendium socjalnego - 550 zł

Dochód (netto) - 528,01 – 790,00 - Wysokość stypendium socjalnego - 400 zł

Dochód (netto) - 790,01 – 1051,70 - Wysokość stypendium socjalnego - 300 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 200 zł.

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2020 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. – 3244 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.


01 października 2020

Rezerwacja terminów do Dziekanatu

Informujemy, że został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ od 01.10.2020r. można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych.

STYPENDIA REKTORA

W roku akademickim 2020/2021 powyższa rezerwacja obowiązuje również przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora. Termin składania wniosków od 20 do 30 października 2020 roku w godzinach 10-14.


11 września 2020

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów w roku akademckim 2020/2021

Zarządzenie nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne (POBIERZ)

Obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu w sprawach pomocy socjalnej. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl należy zarezerwować termin na złożenie wniosku. Rezerwacja dotyczy wyłącznie złożenia wniosków o stypendium socjalne (obsługa innych spraw w tym wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zaświadczenia, zapomogi i inne odbywa się na bieżąco).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM REKTORA

01-16.10.2020 r. - studenci I roku studiów - I i II stopnia

15-30.09.2020 r. - studenci II, III, IV roku studiów

15-30.10.2020 r. - wnioski o stypendium rektora

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW SĄ NIEPRZEKRACZALNE !!!!!

PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W POK. 114D - DZIEKANAT

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu. Wnioski można składać od 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2020 r.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne - wykaz podstawowych dokumentów obowiązujących każdego studenta:

- załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

- załącznik nr 5 oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

- załącznik nr 25 oświadczenie o numerze konta bankowego

- załącznik nr 26 oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

- załącznik nr 10 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie - każda osoba pełnoletnia w rodzinie, która uzyskała dochód zerowy

- załącznik nr 9 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie z ZUS-u o pełnych 9 % składkach zdrowotnych za 2019 rok kalendarzowy - każda osoba pełnoletnia w rodzinie, która osiągnęła dochody w 2019 roku

- załącznik nr 12 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium – każda osoba pełnoletnia w rodzinie

- załącznik nr 13 oświadczenie studenta/członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach – jeżeli dotyczy. Dodatkowo postanowienia sądowe o przyznanych alimentach, zaświadczenia od komornika lub z funduszu alimentacyjnego

- załącznik nr 14 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych – jeżeli dotyczy

- załącznik nr 15 oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego. Osoby posiadające gospodarstwo rolne składają zaświadczenie o ha przeliczeniowych

- załącznik nr 16 oświadczenie studenta/członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – lub zaświadczenie z KRUSu o ubezpieczeniu zdrowotnym bez kwot opłaconych składek

- załącznik nr 17 oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - jeżeli dotyczy

- załącznik nr 19 oświadczenie studenta/członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym lub zaświadczenie ze szkoły

- załącznik nr 20 oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej lub zaświadczenie z uczelni załącznik nr 22 oświadczenie do celów stypendialnych

- załącznik nr 11 oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego - jeżeli wystąpił

UWAGA!!! WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

WAŻNE!!!!!!!!!!!

Każda pełnoletnia osoba w rodzinie studenta powinna udokumentować trzy podstawowe źródła dochodu lub jego brak: posiadanie lub brak dochodu z tytułu zatrudnienia (zał.10) składki zdrowotne( zał. 9), posiadanie lub brak gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub zał. 15 + zał. 16), posiadanie lub brak działalności gospodarczej( zał. 14 lub 22-brak). Dodatkowo zał. 12.

Ponadto studenta obowiązują pozostałe załączniki lub dokumenty wyszczególnione w regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów, jeżeli jego sytuacja rodzinna, osobista tego wymaga.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Stypendium rektora - podstawowe informacje

Stypendium REKTORA - wykaz obowiązujących dokumentów

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora - załącznik nr 3

2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów - załącznik nr 3a

3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów - załącznik nr 3c

4. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku - załącznik nr 5

5. Oświadczenie o numerze konta bankowego - załącznik nr 25

6. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych - załącznik nr 26

Student posiadający dodatkowe osiągnięcia, zobowiązany jest do udokumentowania tych osiągnięć. Punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne przyznawane są przez dyrektora instytutu/kierownika katedry w dyscyplinie do której przypisany jest kierunek. Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje kierownik jednostki właściwej ds. sportu.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studentów wszystkich kierunków i form studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78

Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

Więcej informacji na stronie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - pliki do pobrania lub na stronie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

ZAPOMOGA

Wykaz dokumentów

załącznik nr 8 - wniosek o przyznanie zapomogi

załącznik nr 5 - oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 25 - oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 26 - oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

Obowiązkowo każdego studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi zobowiązuje się do przedłożenia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe, na które się powołuje.


31 lipca 2020

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021


13 września 2019

Uwaga Studenci!!!

Od roku akademickiego 2019/2020 zmianie uległy załączniki potrzebne do złożenia dokumentów o przyznanie pomocy materialnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). Obowiązujące załączniki są dostępne do pobrania poniżej.

W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu socjalnego. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ należy zarezerwować termin na złożenie wniosku. Rezerwacja dotyczy wyłącznie złożenia wniosków o stypendium socjalne (obsługa innych spraw w tym wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zaświadczenia, zapomogi i inne odbywa się na bieżąco).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM REKTORA

Termin przyjmowania wniosków dla studentów pierwszych lat Termin przyjmowania wniosków dla studentów wyższych roczników
Stypendium socjalne 1 październik – 18 październik 18 wrzesień – 18 październik
Stypendium Rektora 1 październik – 15 październik 18 wrzesień – 15 październik

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu.

NOWOŚĆ!!!

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Dalej czytaj w informacjach podstawowych

Stypendium socjalne - podstawowe informacje

Stypendium socjalne - wykaz dokumentów

Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

Załącznik nr 25 - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o którym mowa w § 24 ust. 15 regulaminu do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora - podstawowe informacje

Stypendium rektora - wykaz dokumentów

Stypendium rektora - ustalenia szczegółowe

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studentów wszystkich kierunków studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78

Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z:

- orzeczeniem o niepełnosprawności,

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,

- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wykaz dokumentów

ZAPOMOGA

1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.

3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

4. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji, gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.

5. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i uzasadnić przejściowy charakter tych okoliczności.

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.

7. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.

8. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapomoga - wykaz dokumentów


12 czerwca 2019

UWAGA STUDENCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE


Akademiki

Regulaminy, wnioski, opłaty


Ubezpieczenia i opieka zdrowotna

Ubezpieczenia i opieka zdrowotna


Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich