Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Sprawy socjalno-bytowe


31 lipca 2020

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021


11 lutego 2020

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów

Przelew stypendiów w dniu:

- 6 kwietnia 2020 r.

- 7 marca 2020 r.

- 7 lutego 2020 r.


28 października 2019

Terminarz wypłat świadczeń

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów za miesiąc październik, listopad oraz grudzień 2019 r.


13 września 2019

Uwaga Studenci!!!

Od roku akademickiego 2019/2020 zmianie uległy załączniki potrzebne do złożenia dokumentów o przyznanie pomocy materialnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). Obowiązujące załączniki są dostępne do pobrania poniżej.

W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu socjalnego. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ należy zarezerwować termin na złożenie wniosku. Rezerwacja dotyczy wyłącznie złożenia wniosków o stypendium socjalne (obsługa innych spraw w tym wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zaświadczenia, zapomogi i inne odbywa się na bieżąco).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM REKTORA

Termin przyjmowania wniosków dla studentów pierwszych lat Termin przyjmowania wniosków dla studentów wyższych roczników
Stypendium socjalne 1 październik – 18 październik 18 wrzesień – 18 październik
Stypendium Rektora 1 październik – 15 październik 18 wrzesień – 15 październik

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu.

NOWOŚĆ!!!

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Dalej czytaj w informacjach podstawowych

Stypendium socjalne - podstawowe informacje

Stypendium socjalne - wykaz dokumentów

Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

Załącznik nr 25 - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o którym mowa w § 24 ust. 15 regulaminu do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora - podstawowe informacje

Stypendium rektora - wykaz dokumentów

Stypendium rektora - ustalenia szczegółowe

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studentów wszystkich kierunków studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78

Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z:

- orzeczeniem o niepełnosprawności,

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,

- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wykaz dokumentów

ZAPOMOGA

1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.

3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

4. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji, gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.

5. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i uzasadnić przejściowy charakter tych okoliczności.

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.

7. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.

8. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapomoga - wykaz dokumentów


12 czerwca 2019

UWAGA STUDENCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE


Akademiki

Regulaminy, wnioski, opłaty


Ubezpieczenia i opieka zdrowotna

Ubezpieczenia i opieka zdrowotna


Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.