Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019


Studia doktoranckie - oferta kształcenia


15 maja 2018

DYŻURY SEKRETARZY KOMISJI REKRUTACYJNYCH 2018/2019

BIOLOGIA

Sekretarz: dr hab. Joanna Czerwik - Marcinkowska, prof. UJK; tel. 41 349 6344; email: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl

CHEMIA

Sekretarz: dr Joanna Masternak; tel. 41 349 7039; email: joanna.masternak@ujk.edu.pl; godz. dyżurów: 14.09.2018 (9:00-15:00), 17.09.2018 (9:00-15:00).

FIZYKA

Sekretarz: dr Radosław Maj; tel. 41 349 6446; email: radoslaw.maj@ujk.edu.pl; pok. 257; godz. dyżurów: 17.09.2018 (11.30-13.30), 18.09.2018 (11.30-13.30).

GEOGRAFIA

Sekretarz: dr Patryk Brambert; tel. 41 349 6398; email: patryk.brambert@ujk.edu.pl; pok. 445; godz. dyżurów: 11.09.2018 (10:00-12:00), 13.09.2018 (10:00-14:00), 17.09.2018 (10:00-12:00), 18.09.2018 (10:00-15:00).


15 maja 2018

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019

Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego


15 maja 2018

Oferta przedstawiająca problematykę badawczą dla kandydatów na studia doktoranckie w dyscyplinie BIOLOGIA w roku akademickim 2018/2019

I. Problematyka badawcza

1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – dziedzina: nauki biologiczne; dyscyplina: genetyka

arabski@ujk.edu.pl, tel. 041 349 63 07

a) ocena ekspresji genów na poziomie RNA oraz białka.

2. dr hab. Andrzej Borkowski, adiunkt – dziedzina: nauki biologiczne; dyscyplina: biologia

andrzej.borkowski@ujk.edu.pl, tel. 41 349 63 19

a) ekologia i modelowanie liczebności owadów występujących w ekosystemach leśnych;

b) zagrożenia ekosystemów leśnych rosnących w zasięgu oddziaływania ośrodków reprodukcji owadów.

3. dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – dziedzina: nauki biologiczne; dyscyplina: biologia

stanislaw.huruk@ujk.edu.pl, tel. 41 349 63 57; 41 349 63 55; 41 349 62 93

a) struktura zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) wybranych środowisk;

b) zmienność wewnątrzpopulacyjna biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) wybranych środowisk.

II. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

1.1. Metody badania i analizy ekspresji genów eukariotycznych;

1.2. Zasada pomiaru, zastosowanie, wady i zalety technik: PCR w czasie rzeczywisty; TagMan i HRM, mikromacierze DNA, ELISA, Western blot, cytometria przepływowa, techniki hodowli in vitro;

1.3. Wymaganie dodatkowe: opracowanie i złożenie do oceny projektu badawczego przez doktoranta w terminie do 2 lat od rozpoczęcia studiów.

2. dr hab. Andrzej Borkowski, adiunkt

2.1. Istota i zakres badań ekologii;

2.2. Wpływ czynników ekologicznych na procesy rozwojowe organizmów;

2.3. Pojęcie oraz metody pomiaru niszy ekologicznej;

2.4. Cechy populacji;

2.5. Metody oceny zagęszczenia i rozmieszczenia populacji oraz dynamiki jej liczebności;

2.6. Ekosystem i jego funkcjonowanie;

2.7. Podstawy statystyki matematycznej.

3. dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK

3.1. Charakterystyka Królestwa Zwierząt (w tym charakterystyka ważniejszych typów zwierząt bezkręgowych – gąbki, jamochłony, płazińce, obleńce, mięczaki, pierścienice, stawonogi oraz gromad kręgowców: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki);

3.2. Różnorodność biologiczna fauny, zagrożenia różnorodności, przeciwdziałanie zagrożeniom różnorodności biologicznej fauny;

3.3. Złożenie projektu naukowego w ramach „młodej kadry” w pierwszym roku studiów.

Uwaga: w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnik rekrutacji losuje, w ramach przedstawionych zagadnień, dwa pytania z zagadnień podanych przez osobę u której zamierza wykonywać pracę doktorską i jedno pytanie z zagadnień podanych przez inną osobę (uczestnik rekrutacji decyduje osobiście, z zagadnień której osoby chce otrzymać to pytanie).


15 maja 2018

Oferta przedstawiająca problematykę badawczą dla kandydatów na studia doktoranckie w dyscyplinie CHEMIA w roku akademickim 2018/2019

I. Problematyka badawcza

1. prof. dr hab. Władimir Starodub (1 osoba)

wladymir.starodub@ujk.edu.pl, tel. 41-349-70-58

a) Sole aniono-rodnikowe TCNQ z kationami heteroaromatycznymi.

2. dr hab. Walentyna Zubkowa, prof. UJK (1 osoba)

walentyna.zubkowa@ujk.edu.pl , tel. 41-349-70-30

a) Wpływ czynników technologicznych na przebieg procesu pirolizy biomasy.

3. dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK (2 osoby)

a) Synteza mineralnych materiałów adsorpcyjnych (charakterystyka adsorpcyjna, fazowa i powierzchniowa tych stałych materiałów, reaktywność i chemia powierzchni).

b) Immobilizacja toksycznych związków chemicznych z użyciem mineralnych materiałów adsorpcyjnych z fazy gazowej i ciekłej.

c) Badanie układów fotochemicznych w modelowych układach katalitycznych ciało stałe-ciecz.

d) Zastosowanie technik łączonych GC/MS, LC/MS, spektroskopii FTIR, Ramana, UV-VIS, UV-VIS-NIR w badaniach aplikacyjnych adsorpcji i katalizy.

4. dr hab. Paweł Rodziewicz (1 osoba)

a) Kowalencyjna funkcjonalizacja grafenu oraz nanorurek węglowych z pierwszych zasad

b) Opis oddziaływań niekowalencyjnych pomiędzy cząsteczkami bojowych środków trujących w roztworze wodnym za pomocą dynamiki molekularnej ab initio

5. dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK (1 osoba)

mieczysław.scendo@ujk.edu.pl, tel. 41 349 70 45

a) Wpływu środowiska i obróbki termicznej na właściwości antykorozyjne powłok metalowych nanoszonych metodą zimnego gazu.

6. dr hab. Barbara Barszcz (1 osoba)

barbara.barszcz@ujk.edu.pl, tel. 41-349-70-35

b) Synteza nowych polimerów koordynacyjnych typu MOFs, ich charakterystyka fizykochemiczna i możliwości zastosowań.

II. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

1. Struktura elektronowa atomów, orbitale atomowe i cząsteczkowe.

2. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe,

3. Związki kompleksowe pierwiastków przejściowych: zastosowanie, nomenklatura, liczba koordynacyjna, struktura.

4. Funkcje termodynamiczne i ich wykorzystanie do charakterystyki odwracalnych i nieodwracalnych procesów fizycznych i chemicznych.

5. Stałe równowagi reakcji chemicznych, aktywność i potencjał chemiczny.

6. Właściwości roztworów wodnych i niewodnych, elektrolitów i związków powierzchniowo-czynnych.

7. Podstawowe metody rozdzielania (chromatografia gazowa, cieczowa i cienkowarstwowa), oczyszczania i określania składu oraz struktury związków nieorganicznych i organicznych.

8. Instrumentalne metody analizy jakościowej i ilościowej substancji.

9. Kinetyka reakcji chemicznych i fotochemicznych, katalizatory.

10. Reakcje związków nieorganicznych: reakcje typu kwas-zasada, reakcje strącania, reakcje utleniania i redukcji

Charakterystyczne reakcje i mechanizmy związków organicznych: reakcje substytucji, addycji, eliminacji i reakcje przegrupowania oraz reakcje polimeryzacji.

Literatura

1. L. Jones, P.W. Atkins, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, 2012;

2. P. Atkins, J. de Paula, Chemia fizyczna, PWN, 2016;

3. Nomenklatura związków nieorganicznych, PTChem, Wrocław 1988;

4. Nomenklatura związków organicznych, PWN, 1978/1979;

5. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 2015;

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, wyd. 4, WNT, 2005;

7. W. Zieliński, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 2000;

8. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, 2007;

9. J. McMurry, Chemia organiczna, części 1-5 PWN, 2013;

10. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej t. I i II, PWN, 2015;


15 maja 2018

Oferta przedstawiająca problematykę badawczą dla kandydatów na studia doktoranckie w dyscyplinie FIZYKA w roku akademickim 2018/2019

I. Problematyka badawcza

1. prof. dr. hab. Stanisław Mrówczyński (stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl)

a) Fizyka plazmy kwarkowo-gluonowej

b) Modelowanie zderzeń relatywistycznych jonów

2. prof. dr hab. Wojciech Broniowski (wojciech.broniowski@ujk.edu.pl)

a) Korelacje podłużne w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jąder

b) Modelowanie fazy początkowej w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jąder

3. prof. dr hab. Anna Okopińska (anna.okopinska@ujk.edu.pl)

a) Korelacje i splątanie kwantowe w naturalnych i sztucznych atomach

4. prof. dr hab. Wojciech Florkowski (wojciech.mrowczynski@ujk.edu.pl)

a) Hydrodynamika cieczy anizotropowych

b) Teoria transportu dla układu silnie oddziałujących gluonów i kwarków

5. prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (zbigniew.wlodarczyk@ujk.edu.pl)

a) Fenomenologiczny opis procesów produkcji wielorodnej w zderzeniach hadronowych i jądrowych

6. dr hab. Tadeusz Kosztołowicz (tadeusz.kosztolowicz@ujk.edu.pl)

a) Modelowanie dyfuzji anomalnej

b) Zastosowanie równań różniczkowych z pochodnymi rzędu ułamkowego do modelowania procesów fizycznych

c) Zastosowanie modeli stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych do opisu procesów fizycznych

7. prof. dr hab. Marek Pajek (marek.pajek@ujk.edu.pl)

a) Oddziaływanie jonów w wysokich stanach ładunkowych z powierzchniami

b) Procesy rekombinacji jonów z elektronami w plazmie

c) Fragmentacja molekuł w zderzeniach z elektronami

d) Badanie egzotycznych atomów metodami spektroskopii rentgenowskiej

e) Badanie procesów rozpraszania promieniowania synchrotronowego

f) Badanie materiałów metodami spektroskopii i mikroskopii elektronowej

g) Badanie powierzchni metodami spektroskopii fotoelektronowej

8. dr hab. Francesco Giacosa (francesco.giacosa@ujk.edu.pl)

a) Niekonwencjonalne stany mezonowe: kule gluonowe i stany czterokwarkowe

b) Odtworzenie symetrii chiralnej w niezerowej temperaturze i gęstości w efektywnych modelach chromodynamiki kwantowej

c) Modelowanie procesu pomiaru w mechanice kwantowej

9. prof. dr hab. Janusz Braziewicz (janusz.braziewicz@ujk.edu.pl)

a) Badanie własności materiałów metodą fluorescencji rentgenowskiej

b) Fragmentacja DNA w zderzeniach z elektronami i ciężkimi jonami

c) Badanie oddziaływania ciężkich jonów z materiałem biologicznym

d) Monitorowanie depozycji wiązki protonowej w terapii hadronowej

10. prof. dr hab. Marek Gaździcki (marek.gazdzicki@ujk.edu.pl)

a) Badanie relatywistycznych zderzeń jądrowych

11. dr hab. Maciej Rybczyński (maciej.rybczynski@ujk.edu.pl)

a) Fluktuacje i korelacje w procesach produkcji cząstek

12. dr hab. prof. UJK Dariusz Banas (dariusz.banas@ujk.edu.pl)

a) Badanie struktury materiałów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego

b) Badanie materiałów metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej

c) Badanie powierzchni metodą odbicia promieniowania rentgenowskiego

d) Badanie powierzchni metodami mikroskopii skaningowej

13. dr. Hab. Prof. UJK Grzegorz Stefanek (grzegorz.stefanek@ujk.edu.pl)

a) Badanie rozkładów i korelacji cząstek w zderzeniach jądrowych

II. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

1. Zasady dynamiki Newtona

2. Prawa zachowania w mechanice

3. Drgania i fale, ich rodzaje i własności

4. Transformacja Lorentza i podstawowe pojęcia szczególnej teorii względności

5. Równania Maxwella i ich treść fizyczna

6. Fale elektromagnetyczne i ich własności

7. Własności elektryczne i magnetyczne materii

8. Prawa termodynamiki, entropia i jej interpretacja

9. Zespoły statystyczne w fizyce klasycznej i kwantowej

10. Podstawy teorii kinetycznej i równanie Boltzmanna

11. Podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej i równanie Schrödingera

12. Kwantowo-mechaniczny opis atomu wodoru

13. Spin i jego rola w budowie materii

14. Kwantowo-mechaniczny opis zderzeń: przekrój czynny i amplituda rozpraszania

15. Struktura materii i oddziaływania fundamentalne

16. Struktura i ewolucja Wszechświata


15 maja 2018

Oferta przedstawiająca problematykę badawczą dla kandydatów na studia doktoranckie w zakresie GEOGRAFII w roku akademickim 2018/2019

I. Problematyka badawcza

1. prof. zw. dr hab. Sergii Bortnyk

sergii.bortnyk@ujk.edu.pl, 41 349 64 07

a) Geomorfologia strukturalna (wybrany region)

b) Georóżnorodność (wybrany obszar)

2. prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

marek.jozwiak@ujk.edu.pl, 41 349 64 27

a) Erozja wietrzna gleb i możliwości jej przeciwdziałania

b) Erozja wodna gleb i możliwości jej przeciwdziałania

c) Denudacja chemiczna w geoekosystemach

3. dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

tadeusz.ciupa@ujk.edu.pl, 41 349 64 22

a) Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania obiegu energii i materii w zlewniach rzecznych

b) Współczesne przemiany środowiska geograficznego

c) Uwarunkowania procesów hydrologicznych i antropogenicznych na obszarach zurbanizowanych

4. dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

maria.gorska-zabielska@ujk.edu, 41 349 64 20

a) Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju geoturystyki w świetle badań geozasobów (wybrany region)

b) Ocena georóżnorodności Wielkopolski i Kielecczyzny w kontekście promocji geoturystyki

c) Dziedzictwo geologiczne i geomorfologiczne w świetle analizy jakościowej i ilościowej aspektu konserwatorskiego i promocji geostanowisk (wybrany region)

d) Geoturystyczny obszar recepcyjny w opinii respondentów (wybrany region)

e) Rola instytucji państwowych i samorządowych w promocji ochrony środowiska regionu świętokrzyskiego

f) Skandynawskie obszary macierzyste osadów lodowcowych regionu świętokrzyskiego

5. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

tomasz.kalicki@ujk.edu.pl, 41 349 63 78

a) Ewolucja dolin rzecznych w czwrtorzędzie

b) Paleogeografia późnego glacjału i holocenu

c) Geoarcheologia

6. dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

wioletta.kaminska@ujk.edu.pl, 41 349 64 00

a) Wpływ środków unijnych na warunki życia ludności wiejskiej

b) Przemiany społeczno-demograficzne w Polsce w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

c) Polityka spójności a rozwój miast i obszarów wiejskich

d) Czynniki różnicujące poziom konkurencyjności regionów

7. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

rafal.kozlowski@ujk.edu.pl, 41 349 6429

a) Transformacja chemizmu opadów atmosferycznych w warunkach imisji alkalicznej/kwaśnej

b) Wpływ wód opadowych na przestrzenną zmienność wybranych właściwości gleb

c) Rola osadów mgielnych w depozycji zanieczyszczeń

d) Ocena wpływu przemysłu cementowo-wapienniczego na środowisko z wykorzystaniem wybranych geo- i biowskaźników

8. dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK

ewa.nowak@ujk.edu.pl, 41 349 64 04

a) Ocena struktury funkcjonalnej i przestrzennej miasta (wybrane miasto)

b) Ocena konkurencyjności regionu świętokrzyskiego w aspekcie rozwoju społecznego i gospodarczego

c) System informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym

d) Rozwój regionalny Polski elementy teorii i diagnoza stanu

e) Modele lokalizacji w nowej geografii ekonomicznej

f) Rola marketingu terytorialnego zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym

g) Zróżnicowanie rozwoju w Unii Europejskiej

h) Typologia gospodarstw agroturystycznych w aspekcie rozwoju wielofunkcyjnego terenów wiejskich (wybrany region)

9. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

roman.suligowski@ujk.edu.pl, 41 349 6425

a) Struktura czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych

b) Atrakcyjność turystyczna (wybranej jednostki przestrzennej)

c) Środowisko wodne (wybranej jednostki przestrzennej)

d) Systemy informacji geograficznej (GIS) w praktyce

II. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej

1. Strefowość i astrefowość w ukształtowaniu Ziemi.

2. Procesy endogeniczne i egzogeniczne – przyczyny, skutki.

3. Późnoglacjalne i holoceńskie przemiany środowiska Europy i Polski.

4. Obieg wody w zlewni rzecznej - charakterystyka poszczególnych składowych.

5. Wpływ antropopresji na odpływ rzeczny na obszarach o różnym charakterze użytkowania.

6. Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania oraz skutki erozji gleb.

7. Efekt szklarniowy i ocieplenie klimatu.

8. Procesy pogodotwórcze w atmosferze.

9. Elementy kształtujące strukturę przestrzenną kraju w ujęciu historycznym i współczesnym.

10. Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny.

11. Współczesne problemy geografii miast i wsi.

12. Współczesne teorie i koncepcje lokalizacji działalności gospodarczej.

13. Znaczenie niematerialnych czynników w rozwoju regionalnym i lokalnym.

14. Procesy globalizacji a zmiany w strukturze gospodarczej świata i Polski.

15. Konkurencyjność regionów i jej znaczenie we współczesnej gospodarce.

16. Zastosowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.