Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Programy nauczania i scenariusze zajęć przeprowadzonych w ramach projektu „Każdy może zostać naukowcem 2”19 lutego 2021

Programy nauczania i scenariusze zajęć przeprowadzonych w ramach projektu „Każdy może zostać naukowcem 2”

nr POWR.03.01.00-00-T005/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

nr POWR.03.01.00-00-T005/18 realizowany w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Zadanie 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez zajęcia matematyczno - przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu

1. Program nauczania „Świet(l)ne eksperymenty”

2. Program nauczania „Zadbaj o klimat”

3. Program nauczania „Przez żołądek do serca”

4. Program nauczania „Tajemniczy świat bryłki gleby”

Zadanie 2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

5. Program kształcenia „Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów”

Zadanie 3. Kształtowanie umiejętności uczenia się

6. Program kształcenia cz. 1 „Kształtowanie umiejętności uczenia się”

7. Program kształcenia cz. 2 „Kształtowanie umiejętności uczenia się”