Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Informacje o projekcie06 marca 2019

Informacje ogólne

„Każdy może zostać naukowcem 2”

nr POWR.03.01.00-00-T005/18 realizowany w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt prowadzony we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Czas trwania projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2020r.

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kształcenia się oraz przedsiębiorczości. W projekcie uczestniczą wychowankowie w wieku od 6 do 18 lat przebywający w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych w województwie świętokrzyskim. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w formie eksperymentów/warsztatów/doświadczeń na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Stacja Badawcza UJK Święty Krzyż, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Kielcach) oraz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (Biobank Świętokrzyski, Centrum Nauki da Vinci) w Podzamczu koło Chęcin.

W ramach projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaplanowało uczestnikom projektu zajęcia dydaktyczne w ramach trzech zadań:

Zadanie 1. Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez zajęcia matematyczno - przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu:

- Tajemniczy świat bryłki gleby

- Przez żołądek do serca

- Świet(l)ne eksperymenty

- Zadbaj o klimat

- Tajemniczy świat bryłki gleby

- Tajemniczy świat bryłki gleby

Zadanie 2. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

Zadanie 3. Kształtowanie umiejętności uczenia się.

Biuro projektu: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK, Instytut Chemii, p.C424