Matematyka

Studia I i II stopnia

Studia I stopnia na kierunku matematyka w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu 6 semestrów nauki ma zdobyć:

 • jak największy zasób wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki wyższej niezbędnych do podjęcia dalszych studiów oraz przyszłej pracy zawodowej, w szczególności pracy naukowej,
 • zasób praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej.

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki oraz wybranych jej zastosowań. W pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. Przygotowanie zawodowe absolwenta jest zależne od wybranej przez niego ścieżki kształcenia.

Program studiów oferuje 2 główne ścieżki kształcenia: nauczycielską „Nauczanie matematyki” oraz nienauczycielską „Analiza danych i modelowanie matematyczne”.

Absolwent (w zależności od wybranej ścieżki kształcenia) uzyskuje wstępne (kontynuacja na studiach II stopnia) przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze:

 • nauczyciela matematyki,
 • analityka w branży IT, w sektorze finansowym lub w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Absolwenci zdobywają również podczas studiów wiedzę i umiejętności mogące być podstawą dla przyszłej pracy naukowej w zakresie matematyki lub jej zastosowań.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Studia II stopnia na na kierunku matematyka w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu czterech semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób umiejętności istotnych w przyszłej pracy. Zawarty w programie studiów model kształcenia, zapewnia połączenie wiedzy teoretycznej, ogólnej i specjalistycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

 • poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień matematyki,
 • rozwinięte umiejętności myślenia analitycznego, myślenia abstrakcyjnego i precyzyjnej argumentacji
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania aparatu matematycznego w zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia podstawowych modeli matematycznych stosowanych w różnych dziedzinach nauki i praktyki,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz publikacji naukowych w zakresie nauk matematycznych i pokrewnych,
 • umiejętność prezentowania uzyskanych wyników,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2+ oraz językiem specjalistycznym w zakresie matematyki.

Studia II stopnia zapewniają absolwentowi wszechstronne i ogólne wykształcenie, aby mógł pracować zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy naukowej w zakresie matematyki lub jej zastosowań. Mają również (w zależności od wybranej ścieżki kształcenia) kwalifikacje do pracy na stanowisku:

 • nauczyciela matematyki (o ile osiągnęli odpowiednie efekty na studiach I stopnia),
 • analityka danych w instytucjach finansowych, urzędach statystycznych lub w branży IT.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach w szkołach doktorskich oraz podnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Informacje ogólne

Prezentacja kierunkuSkip to content