Biologia

Studia I-go i II-go stopnia

Studia I stopnia na kierunku Biologia obejmują kształcenie w zakresie nauk biologicznych i prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Umożliwiają poznanie reguł rządzących reakcjami biochemicznymi i fizycznymi niezbędnych w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz poznanie mechanizmów działania procesów biologicznych na poziomie komórki i organizmu jako całości. 

 

Głównymi celami kształcenia na kierunku Biologia jest:

 1. przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
 2. wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
 3. przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
 4. przygotowania absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań;
 5. absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent może podjąć studia II stopnia.

Studia I stopnia na kierunku Biologia dają możliwość wyboru grupy przedmiotów stanowiących pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci, którzy dokonają takiego wyboru posiadają podstawę do podjęcia studiów II stopnia i kontynuacji przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Absolwent ma możliwość zatrudnienia: 

 1. w jednostkach naukowo-badawczych,
 2. w laboratoriach badawczych, kontrolnych i  diagnostycznych,
 3. w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej,
 4. w branży biotechnologicznej i diagnostycznej,
 5. w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 6. w instytucjach związanych z edukacją ekologiczną.

 

Ścieżki kształcenia:

 1. Biologia ogólna,
 2. Biologia medyczna z elementami diagnostyki,
 3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela biologii

 

Studia II stopnia na kierunku Biologia obejmują kształcenie w zakresie nauk biologicznych i prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Celami kształcenia na kierunku Biologia jest:

 1. przekazanie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm-środowisko;
 2. integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśnienia złożonych zjawisk i procesów;
 3. poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;
 4. wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowania;
 5. przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

 

Absolwent ma możliwość zatrudnienia: 

 1. w jednostkach naukowo-badawczych,
 2. w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 3. w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej,
 4. w branży biotechnologicznej i diagnostycznej,
 5. w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 6. w instytucjach związanych z edukacją ekologiczną.

Ponadto absolwenci z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być zatrudnieni w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Ścieżki kształcenia:

 1. Biologia ogólna,
 2. Biologia medyczna z elementami diagnostyki.

 

Informacje ogólne

Prezentacja kierunkuSkip to content