Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Nauka, praca i współpraca zdalna


4 marca 2021

Informacja dotycząca organizacji zajęć!

Szanowni Państwo,

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną prosimy o systematyczne śledzenie zmian dotyczących formy prowadzenia zajęć na Wirtualnej Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


19 lutego 2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Komunikat 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku (na podstawie par. 1 pkt. 3, zarządzenia 35/2021) informuję, że:

§1

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłychi Przyrodniczych będą odbywać się według załączonych organizacji.

§2

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

§3

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 35/2021 par. 4 w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość modyfikacji organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, polegającej na prowadzeniu kształcenia:

• w formie hybrydowej, tj. w siedzibie Wydziału oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

• w siedzibie Wydziału.

Instytut Biologii

Instytut Chemii

Instytut Fizyki

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Katedra Matematyki

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


02 lutego 2021

Rezerwacja terminów do Dziekanatu

Informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub zmianę w dochodzie rodziny należy składać od 1 do 15 każdego miesiąca.


21 stycznia 2021

Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

Komunikat 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

W odniesieniu do Komunikatu Rektora 1/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informuję, że w związku z koniecznością zachowania wysokiej jakości kształcenia, w szczególności w przypadku zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kierunku studiów, rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


19 stycznia 2021

Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

Komunikat 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku oraz zgodnie ze „Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce” MEN z dnia 4 grudnia 2020 roku informuję że:

1. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.

2. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych została opisana w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku.

3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwa jest weryfikacja stanu wiedzy studenta, powinno się go skierować do ponownego podejścia w trybie tradycyjnym, które nie jest traktowane jako termin poprawkowy.

4. W przypadku konieczności realizacji kolokwium lub egzaminu w sposób tradycyjny na terenie Wydziału, należy o tym fakcie poinformować zastępcę dyrektora Instytutu/kierownika Katedry ds. kształcenia. Kolokwium lub egzamin powinny odbyć za zgodą studentów i przy podziale na małe grupy z zachowaniem następujących warunków:

• W kolokwium lub egzaminie bezwzględnie nie mogą uczestniczyć studenci przebywający na kwarantannie/izolacji lub wykazujący objawy zakażenia COVID-19 (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem).

• Studenci mają obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez cały czas przebywania w pomieszczeniach Uczelni.

• Należy tak zorganizować kolokwium lub egzamin aby ograniczyć możliwości gromadzenia się studentów podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych.

• Odległość między osobami siedzącymi w sali powinna wynosić minimum 1,5 metra (należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować).

• Pomiędzy kolejnymi egzaminami i zaliczeniami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa (sale powinny być regularnie wietrzone, przed wejściem i po wyjściu każdej grupy).

• Studenci powinni być zaopatrzeni we własne środki piśmiennicze i ewentualnie wymagane pomoce (kalkulatory itp.).

• Zaleca się, aby prace egzaminacyjne pisemne, jeśli taka forma zaliczenia jest niezbędna, były zbierane do pojemnika, dezynfekowane lub poddane kwarantannie (min 24 h).

W załączeniu pełny tekst Komunikatu.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


26 listopada 2020

Legitymacje studenckie i doktorantów pozostają ważne

Legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Prodziekan ds. kształcenia

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz


30 października 2020

Komunikat Dziekana dotyczący organizacji zajęć

Informujemy, że od dnia 2 do 6 listopada 2020 zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane będą w sposób zdalny.

Od 9 listopada 2020 roku wykłady, konwersatoria i laboratoria w pracowniach komputerowych odbywają się w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne (laboratoria, pracownie i seminaria dyplomowe) odbywają się za zgodą Rektora UJK w formie hybrydowej lub zdalnej.

Szczegółową organizację i harmonogram zajęć prowadzonych w formie hybrydowej ustalą prowadzący w porozumieniu ze studentami oraz zastępcami dyrektorów Instytutów/kierownika Katedry ds. kształcenia do dnia 5 listopada 2020 roku.

W załączeniu pełny tekst Komunikatu.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


16 października 2020

Wszystkie zajęcia do 31 października zdalnie

Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.10.2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zarządzenia nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam:

§1

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§2

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów innych kierunków niż wymienione §1, odbywające się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§3

Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


09 października 2020

Organizacja zajęć na WSP

Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WSP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


25 września 2020

Rozpoczęcie zajęć!

Informuje, iż zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczynają się od 12 października 2020r. (Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r.). Zmiana ta wynika z procesu rekrutacji, który został przesunięty z uwagi na stan epidemii.


15 września 2020

Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WNŚiP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


04 września 2020

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej:

§ 1

1. Wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na studiach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich, innych formach kształcenia oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

1) ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej

2) wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3

3) dziekan ustala wykłady, które z uwagi na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej

4) praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzania ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

2. Wykaz zajęć określający formę, w której są one prowadzone, ustala dziekan po uzgodnieniu z prorektorem ds. kształcenia, a następnie podaje do wiadomości studentów najpóźniej do dnia 15 września 2020 roku.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności sytuacją epidemiczną, rektor może zmienić formę prowadzenia zajęć ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.


01 czerwca 2020

Informacje ogólne

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o narzędziach rekomendowanych przez Uniwersytet do pracy, nauki i współpracy online. Rekomenduje się następujące zdalne formy pracy, współpracy i prowadzenia zajęć: Platforma e-learningowa UJK, Microsoft 365, Wirtualna Uczelnia, Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK. Nauka, praca i współpraca zdalna


01 czerwca 2020

Zdalne załatwianie spraw związanych z procesem dydaktycznym

Szanowni Studenci!

W okresie ograniczenia działalności Uczelni w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 zachęca się studentów do zdalnego załatwiania spraw związanych z procesem dydaktycznym.

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 1 do 30 września 2020 roku uruchomione będą punkty obsługi studentów, które będą działały od wtorku do piątku w godzinach od 10.00-14.00:

- w budynku A I piętro pok. 143 - składanie prac dyplomowych

- w budynku A (dziekanat) sala D114A – składanie pozostałej wymaganej dokumentacji związanej z pracami dyplomowymi oraz inne sprawy związane z tokiem studiów

Załatwianie spraw w w/w punktach obsługi studentów możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 41 349 62 41, w godz. 10-14.

Przypomina się o konieczności zachowania reżimu sanitarnego podczas pobytu w budynku WNŚiP.

Informacja w sprawie wznowienia zajęć w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 51/2020 od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynków Uniwersytetu. Jednostki administracyjne Uniwersytetu wstrzymują przyjęcia interesantów za wyjątkiem sytuacji, w której kierownik danej jednostki wyrazi zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt do Nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie na odległość:

Instytut Biologii: prof. Halina Lisowska: halina.lisowska@ujk.edu.pl

Instytut Chemii: dr Artur Michalik: artur.michalik@ujk.edu.pl

Instytut Fizyki: dr inż. Przemysław Ślusarczyk: pslusarczyk@ujk.edu.pl

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku: prof. Mirosław Mularczyk: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl

Katedra Matematyki: dr Elżbieta Zając: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl


26.03.2020

Instrukcja instalacji pakietu Office365 wspomagającego pracę zdalną

Instalacja usług Office 365

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji PowerPoint pakietu Office365

Zobacz, jak przy pomocy aplikacji PowerPoint z uczelnianego pakietu Office 365 przygotować prezentację dla studentów zawierającą multimedia (dźwięk, wideo). Aplikacji Office365 możesz używać po jej instalacji na komputerze (licencja pozwala na użytkowanie na prywatnym sprzęcie) lub w oknie przeglądarki Chrome lub Edge (Firefox nie jest obsługiwany).

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji OneDrive pakietu Office365

Zobacz, jak uruchomić aplikację OneDrive z uczelnianego pakietu Office 365 do przechowywania plików, o pojemności dysku wirtualnego 1 TB.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Forms pakietu Office365

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Forms z uczelnianego pakietu Office 365 - możesz łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 2

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Teams z uczelnianego pakietu Office 365 do pracy grupowej.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, M. Wysocka-Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Fizyki. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 1

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Teams z uczelnianego pakietu Office 365 do pracy grupowej.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.