Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia - Archiwum


10 września 2018

Uwaga studenci i doktoranci !!!

Informujemy, że od roku akademickiego 2018/2019 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu w sprawach pomocy materialnej. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ od 10.09.2018 można zarezerwować termin na złożenie wniosku o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Studenci pierwszych roczników studiów I i II stopnia mogą składać wnioski od 01.10.2018 roku. Szczegóły odnośnie stypendiów pojawią się wkrótce na stronie wydziałowej.

Wnioski o stypendia Rektora oraz zapomogi przyjmowane są poza elektronicznym systemem rezerwacji terminu.


16 maja 2017

Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


16 maja 2017

Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


08 czerwca 2016

UWAGA ABSOLWENCI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uprzejmie informuje, że na 7 dni przed planowanym egzaminem licencjackim/magisterskim należy złożyć w dziekanacie n/w dokumenty:

  • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta (kompletne wpisy),
  • 1 egz. pracy licencjackiej/magisterskiej drukowanej dwustronnie w miękkiej oprawie z fiszką (wzór fiszki znajduje się w "plikach do pobrania"),
  • 1 egz. pracy w zapisie elektronicznym na płycie CD/DVD w papierowej kopercie z opisem (nazwisko, imię, kierunek, nr albumu) wklejonej na ostatniej stronie pracy - wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w formacie: DOC, DOCX, ODT, RTF lub PDF (o ile nie przekracza 20Mb i tekst jest możliwy do skopiowania i wklejenia),
  • kartę obiegową (wzór karty znajduje się w "plikach do pobrania”),
  • ankietę samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia (wzór ankiety znajduje się w "plikach do pobrania”),
  • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5x6,5 cm.

Po dopuszczeniu przez promotora pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego (m. in. sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym) student zamieszcza plik z pracą w systemie Wirtualna Uczelnia.

Po dokonaniu formalności j.w., złożeniu egzaminu kończącego studia jak również rozliczeniu się z Uczelnią tj. złożeniu:

  • legitymacji studenckiej,

należy zgłosić się do kierunkowego dziekanatu w celu odbioru dyplomu ukończenia studiów oraz części B - Suplementu.

Absolwenci chcący uzyskać odpis dyplomu oraz suplementu w języku angielskim powinni złożyć podanie do Dziekana w terminie do 30 dni od daty obrony (odpłatność 20 zł).

Należności należy uiścić na indywidualne konto studenta.


12 listopada 2014

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Na czas trwania praktyki każdy student obowiązkowo musi wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). Istnieje możliwość wykupienie tego ubezpieczenia w Dziale Spraw Studenckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pokój 47, w godzinach 7.30 – 15.30 (student musi złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie).


08 stycznia 2012

Uwaga studenci!

Na Wirtualnej Uczelni w zakładce 'Twoje dane finansowe' został uruchomiony odnośnik 'Twoje konto bankowe'. Studenci, którzy po raz pierwszy będą starać się o przyznanie stypendium, muszą uzupełnić dane rachunku bankowego (bank, numer), na który ma być przelewane z UJK stypendium, oraz złożyć we właściwym dziekanacie oświadczenie o numerze konta bankowego. Dopiero na podstawie złożonego podpisanego oświadczenia możliwe będzie skierowanie przyznanego stypendium do przelewu.


08 stycznia 2012

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH STUDENTÓW

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku w UJK zostały wprowadzone ZMIENIONE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH STUDENTÓW dla wszystkich wpłat dokonywanych na konto Uczelni. W najbliższym czasie informacje o zmienionych indywidualnych numerach rachunków bankowych studentów będą do odbioru w kierunkowych dziekanatach na wydziałach. Informacje o indywidualnych numerach rachunków bankowych studenci studiów stacjonarnych będą mogli uzyskać również w Domach Studenta.

PO 1 STYCZNIA 2012 ROKU WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI DLA UCZELNI NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE NA SWÓJ INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY.

Aktualności
Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.