Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia - Archiwum


10 września 2018

Uwaga studenci i doktoranci !!!

Informujemy, że od roku akademickiego 2018/2019 został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu w sprawach pomocy materialnej. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ od 10.09.2018 można zarezerwować termin na złożenie wniosku o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Studenci pierwszych roczników studiów I i II stopnia mogą składać wnioski od 01.10.2018 roku. Szczegóły odnośnie stypendiów pojawią się wkrótce na stronie wydziałowej.

Wnioski o stypendia Rektora oraz zapomogi przyjmowane są poza elektronicznym systemem rezerwacji terminu.


16 maja 2017

Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


16 maja 2017

Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 101/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Regulamin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


08 czerwca 2016

UWAGA ABSOLWENCI WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uprzejmie informuje, że na 7 dni przed planowanym egzaminem licencjackim/magisterskim należy złożyć w dziekanacie n/w dokumenty:

 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta (kompletne wpisy),
 • 1 egz. pracy licencjackiej/magisterskiej drukowanej dwustronnie w miękkiej oprawie z fiszką (wzór fiszki znajduje się w "plikach do pobrania"),
 • 1 egz. pracy w zapisie elektronicznym na płycie CD/DVD w papierowej kopercie z opisem (nazwisko, imię, kierunek, nr albumu) wklejonej na ostatniej stronie pracy - wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w formacie: DOC, DOCX, ODT, RTF lub PDF (o ile nie przekracza 20Mb i tekst jest możliwy do skopiowania i wklejenia),
 • kartę obiegową (wzór karty znajduje się w "plikach do pobrania”),
 • ankietę samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia (wzór ankiety znajduje się w "plikach do pobrania”),
 • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5x6,5 cm.

Po dopuszczeniu przez promotora pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego (m. in. sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym) student zamieszcza plik z pracą w systemie Wirtualna Uczelnia.

Po dokonaniu formalności j.w., złożeniu egzaminu kończącego studia jak również rozliczeniu się z Uczelnią tj. złożeniu:

 • legitymacji studenckiej,

należy zgłosić się do kierunkowego dziekanatu w celu odbioru dyplomu ukończenia studiów oraz części B - Suplementu.

Absolwenci chcący uzyskać odpis dyplomu oraz suplementu w języku angielskim powinni złożyć podanie do Dziekana w terminie do 30 dni od daty obrony (odpłatność 20 zł).

Należności należy uiścić na indywidualne konto studenta.


12 listopada 2014

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Na czas trwania praktyki każdy student obowiązkowo musi wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC). Istnieje możliwość wykupienie tego ubezpieczenia w Dziale Spraw Studenckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pokój 47, w godzinach 7.30 – 15.30 (student musi złożyć w tej sprawie stosowne oświadczenie).


08 stycznia 2012

Uwaga studenci!

Na Wirtualnej Uczelni w zakładce 'Twoje dane finansowe' został uruchomiony odnośnik 'Twoje konto bankowe'. Studenci, którzy po raz pierwszy będą starać się o przyznanie stypendium, muszą uzupełnić dane rachunku bankowego (bank, numer), na który ma być przelewane z UJK stypendium, oraz złożyć we właściwym dziekanacie oświadczenie o numerze konta bankowego. Dopiero na podstawie złożonego podpisanego oświadczenia możliwe będzie skierowanie przyznanego stypendium do przelewu.


08 stycznia 2012

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH STUDENTÓW

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 roku w UJK zostały wprowadzone ZMIENIONE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH STUDENTÓW dla wszystkich wpłat dokonywanych na konto Uczelni. W najbliższym czasie informacje o zmienionych indywidualnych numerach rachunków bankowych studentów będą do odbioru w kierunkowych dziekanatach na wydziałach. Informacje o indywidualnych numerach rachunków bankowych studenci studiów stacjonarnych będą mogli uzyskać również w Domach Studenta.

PO 1 STYCZNIA 2012 ROKU WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI DLA UCZELNI NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE NA SWÓJ INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY.

Aktualności
 • 21.10.2020 Konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” W dniu 19 października 2020 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce ogłoszono konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” na wyróżniającą się pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką, który realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Celem Konkursu jest wdrażanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Kielc, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Kielc. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace będące przedmiotem egzaminów dyplomowych zakończonych w latach 2017-2020. Pracę do Konkursu zgłasza w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 jej autor lub promotor za pisemną zgodą autora. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (elektryczne hulajnogi, smartwatche i czytniki e-booków). Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do tego konkursu. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce

  dr Grzegorz Wałek

  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 • 09.10.2020 Spotkaj się online z brytyjskimi uniwersytetami podczas Study UK Europe: Gateway to the UK logo programu Study UK Europe: Gateway to the UKStudy UK Europe: Gateway to the UK to pierwsze w historii British Council europejskie wydarzenie online adresowane do wszystkich, którzy rozważają studia w Wielkiej Brytanii zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Pomiędzy 19 października a 13 listopada w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele ponad 60 brytyjskich uniwersytetów, w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni. Rejestracja jest już otwarta, zachęcamy uczniów i studentów do zapisów! Zarejestruj się już teraz i dołącz do wirtualnych, europejskich targów edukacyjncyh organizowanych przez British Council dla kandydatów na studia w Wielkiej Brytanii! Pomiędzy 19 października a 13 listopada możesz: - Umówić się na indywidualne spotkanie z przedstawicielami ponad 60 brytyjskich uniwersytetów – w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni w 2021 r. ogłoszonej przez Times Higher Education, najważniejsze walijskie i szkockie szkoły wyższe, a także wiele uniwersytetów należących do elitarnej brytyjskiej ‘Russell Grup’. - Wziąć udział w webinariach na temat konkretnych kierunków studiów, kosztów czesnego i utrzymania, wiz, a także tego, jak aplikować i jak się do aplikowania przygotować - Uzyskać najświeższe informacje na temat stypendiów i innych ofert dla studentów z Unii Europejskiej. Link do rejestracji
 • 28.09.2020 Nowe akredytowane metody w Centrum Badań i Analiz WNŚiP Logo CBIAWłaśnie otrzymaliśmy informację, że na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), PCA potwierdza zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (poprzednio ISO/IEC 17025:2005). Ponadto w wyniku oceny PCA rozszerzyło zakres akredytacji i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badań i Analiz akredytację na trzy metody pomiarowe: 1. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02. 2. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02. 3. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06. Symbol akredytacjiW rezultacie, Centrum Badań i Analiz otrzymało certyfikat PCA zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowy zakres akredytacji nr AB 1622. Dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada akredytację już na 5 metod pomiarowych. Dwie metody w Pracowni Metod Rentgenowskich, którą kieruje dr hab. Aldona Kubala-Kukuś i trzy metody w Pracowni Badań Środowiska pod kierownictwem prof. Marka Jóźwiaka. Zespół Centrum liczy, że jego aktywność związana z akredytowaniem metod pomiarowych wpisuje się w Misję Uniwersytetu w zakresie „…prowadzenia wyspecjalizowanych badań naukowych…” oraz pozwoli na wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów naukowych i wdrożeniowych, jak również poszerzy istniejącą ofertę badawczą Wydziału skierowaną do firm w celu komercjalizacji wyników badań. Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum: https://lmr.ujk.edu.pl , gdzie znajdują się szczegółowe informacje o zespole i badaniach prowadzonych przez Centrum.

  dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 • 31.10.2019 WYKŁAD "Prawa i obowiązki studenta" Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku oraz starostów kolejnych roczników na szkolenie „Prawa i obowiązki studenta”, które odbędzie się w auli B1 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Uniwersytecka 7G (dawniej Świętokrzyska 15G), w piątek 08.11.2019 r. o godzinie 8:00. Nieobecności na zajęciach odbywających się w tym czasie zostaną usprawiedliwione. Spotkanie to będzie doskonałą okazją, aby nowi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poznali swoje prawa i obowiązki po ustawie 2.0 związane z posiadaniem statusu studenta, a pozostali będą mieli możliwość utrwalić sobie posiadaną już wiedzę, albo dowiedzieć się w tym temacie czegoś nowego. Podczas szkolenia będzie można odebrać książeczkę z rabatami "Starter Studencki". Do zobaczenia niebawem, Samorząd Studentów UJK

  Serdecznie zapraszamy!

 • 14.10.2019 "Seminarium naukowe Instytutu Chemii" We wtorek, 15.10.2019 r. o godzinie 14:00 w sali B1 odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII podczas którego Pani prof. Svetlana Rogacheva z Jurij Gagarin Saratov State Technical University wygłosi referat pt.: „Biosensors and chemical sensors of toxic compounds”

  Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych.

  Seminarium naukowe - plakat

  Serdecznie zapraszamy!

 • 31.05.2019 III Forum Doktorantów Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska jako nowa forma kształcenia doktorantów". Mgr Aleksy Borówka, pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z "okresem przejściowym". Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu. Forum doktorantów - Plakat

  Serdecznie zapraszamy!

  Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów