Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia


17 listopada 2020

Nie żyje prof. dr hab. Volodymyr Starodub

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Volodymyra Staroduba, wieloletniego pracownika Instytutu Chemii UJK. Profesor zmarł 12 listopada. Miał 71 lat.
Prof. Volodymyr Starodub urodził się w 1949 r. w Kazachstanie. Studiował chemię w Charkowskim Państwowym Uniwersytecie (ChPU), który ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1971–1974 był doktorantem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej ChPU, a następnie starszym pracownikiem naukowym (1975–1983) i docentem (1983–1998) na Uniwersytecie Karazina w Charkowie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1995 r. za prace na temat: „Wysokoanizotropowe ciała stałe na podstawie kompleksów z przeniesieniem ładunku, soli jonorodnikowych i związków koordynacyjnych”. W latach 1998–2006 pracował na stanowisku profesora Uniwersytetu Karazina. Od 2001 r. posiadał tytuł profesora. Z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był związany od 2006 r. pracując na stanowisku profesora w Zakładzie Technologii Chemicznej (obecnie w Zakładzie Syntezy i Badań Strukturalnych). Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły fizykochemii niskowymiarowych materiałów organicznych, które mają zastosowanie jako przewodniki oraz magnetyki organiczne, a także są stosowane w produkcji materiałów optyki nieliniowej.

Klepsydra


03 listopada 2020

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Październik i listopad 2020 r. – do końca listopada 2020 r.

Grudzień 2020 r. - 7 grudnia 2020 r.


21 października 2020

Konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020”

W dniu 19 października 2020 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce ogłoszono konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” na wyróżniającą się pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką, który realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”.

Celem Konkursu jest wdrażanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Kielc, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Kielc.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace będące przedmiotem egzaminów dyplomowych zakończonych w latach 2017-2020. Pracę do Konkursu zgłasza w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 jej autor lub promotor za pisemną zgodą autora.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (elektryczne hulajnogi, smartwatche i czytniki e-booków).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do tego konkursu.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce

dr Grzegorz Wałek

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK


09 października 2020

Spotkaj się online z brytyjskimi uniwersytetami podczas Study UK Europe: Gateway to the UK

logo programu Study UK Europe: Gateway to the UKStudy UK Europe: Gateway to the UK to pierwsze w historii British Council europejskie wydarzenie online adresowane do wszystkich, którzy rozważają studia w Wielkiej Brytanii zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim.

Pomiędzy 19 października a 13 listopada w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele ponad 60 brytyjskich uniwersytetów, w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni.

Rejestracja jest już otwarta, zachęcamy uczniów i studentów do zapisów!

Zarejestruj się już teraz i dołącz do wirtualnych, europejskich targów edukacyjncyh organizowanych przez British Council dla kandydatów na studia w Wielkiej Brytanii! Pomiędzy 19 października a 13 listopada możesz:

- Umówić się na indywidualne spotkanie z przedstawicielami ponad 60 brytyjskich uniwersytetów – w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni w 2021 r. ogłoszonej przez Times Higher Education, najważniejsze walijskie i szkockie szkoły wyższe, a także wiele uniwersytetów należących do elitarnej brytyjskiej ‘Russell Grup’.

- Wziąć udział w webinariach na temat konkretnych kierunków studiów, kosztów czesnego i utrzymania, wiz, a także tego, jak aplikować i jak się do aplikowania przygotować

- Uzyskać najświeższe informacje na temat stypendiów i innych ofert dla studentów z Unii Europejskiej.

Link do rejestracji


01 października 2020

Konkurs "Otwarte drzwi" dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich a także kół naukowych

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także koła naukowe do nadsyłania prac i projektów na konkurs „Otwarte drzwi”.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania problematyką niepełnosprawności wśród osób młodych ze środowiska naukowego. Konkurs ten daje młodym naukowcom możliwość zaprezentowania autorskich rozwiązań, które mogą przełożyć się na lepsze życie dla osób z niepełnosprawnościami.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni w czterech kategoriach:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,
 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Prace zostaną poddane werdyktowi komisji złożonej z przedstawicieli środowiska akademickiego. Patronat honorowy nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki oraz Centrum Badań i Rozwoju.

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

 • dla laureata I miejsca – w wysokości 6 000 zł,
 • dla laureata II miejsca – w wysokości 4 000 zł,
 • dla laureata III miejsca – w wysokości 3 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:

 • pierwsza nagroda w wysokości 12 000 zł,
 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości 8 000 zł.

W konkursie przewiduje się także trzy nagrody w wysokości 3 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2020 r.

Prace w wersji papierowej należy przesłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PEFRON przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „OTWARTE DRZWI” oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres: konkurs@pfron.org.pl

W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania prac decyduje data nadania przesyłki.

Uwaga!!!

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
 • prezentację przedmiotu pracy,
 • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
 • techniki badawcze,
 • najważniejsze wioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie,
 • recenzje pracy,
 • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej jak i formie skanu elektronicznie.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-xvii-konkursu-otwarte-drzwi/

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl


01 października 2020

Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 1 października 2020 r. rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni na rok akademicki 2020/2021.

Szczegółowe dane dotyczące programu oraz wnioski do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 10 oraz na stronie internetowej www.um.kielce.pl.

Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce - ogłoszenie (PDF)


28 września 2020

Nowe akredytowane metody w Centrum Badań i Analiz WNŚiP

Logo CBIAWłaśnie otrzymaliśmy informację, że na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), PCA potwierdza zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (poprzednio ISO/IEC 17025:2005).

Ponadto w wyniku oceny PCA rozszerzyło zakres akredytacji i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badań i Analiz akredytację na trzy metody pomiarowe:

1. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02.

2. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02.

3. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06.

Symbol akredytacjiW rezultacie, Centrum Badań i Analiz otrzymało certyfikat PCA zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowy zakres akredytacji nr AB 1622. Dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada akredytację już na 5 metod pomiarowych. Dwie metody w Pracowni Metod Rentgenowskich, którą kieruje dr hab. Aldona Kubala-Kukuś i trzy metody w Pracowni Badań Środowiska pod kierownictwem prof. Marka Jóźwiaka.

Zespół Centrum liczy, że jego aktywność związana z akredytowaniem metod pomiarowych wpisuje się w Misję Uniwersytetu w zakresie „…prowadzenia wyspecjalizowanych badań naukowych…” oraz pozwoli na wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów naukowych i wdrożeniowych, jak również poszerzy istniejącą ofertę badawczą Wydziału skierowaną do firm w celu komercjalizacji wyników badań.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum: https://lmr.ujk.edu.pl , gdzie znajdują się szczegółowe informacje o zespole i badaniach prowadzonych przez Centrum.

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk

Tytuł rozprawy: "Właściwości elektrochemiczne wybranych konserwantów oraz ich woltamperometryczne oznaczanie w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych"

Promotor rozprawy: dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk - Instytut Nauk Chemicznych UMCS Lublin

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


07 września 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Angeliki Kamizeli

Tytuł rozprawy: "Synteza i aktywność biologiczna laktonów z ugrupowaniem arylowym"

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Unwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


28 lipca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Kupis

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Wiolety Kupis

Tytuł rozprawy: "Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Promotor pomocniczy: dr Ewa Tomal

Recenzenci:

prof. dr hab. Iwona Ciereszko - Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ernesta Skowrona

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ernesta Skowrona

Tytuł rozprawy: "Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Recenzenci:

dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Rozpądek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Pawła Wróbla

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Grzegorza Pawła Wróbla

Tytuł rozprawy: "Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich"

Promotor rozprawy: dr. hab. Stanisław Huruk

Recenzenci:

prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz - Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Stanisław Czachorowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sikorskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Sikorskiej

Tytuł rozprawy: "Wpływ nanocząstek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju"

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Marcin K. Kruszewski

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Martyna Elas - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


08 czerwca 2020

Oceń jakość kształcenia i… wygraj bon na zakupy

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości obsługi administracyjnej dziekanatu oraz jednostek UJK, z których korzystaliście (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

Podziel się z nami swoimi: spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami.

Wśród studentów wydziału/filii najbardziej aktywnego w ankietyzacji przewidziano losowanie bonów podarunkowych na zakupy.

Ankiety dostępne są w Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu.

Ankietyzacja rozpoczyna się 15 czerwca 2020 roku i potrwa do 14 sierpnia 2020 roku.

Ankiety są anonimowe a wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Informacja w sprawie anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

Ankietyzacja - plakat


26 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Tytuł rozprawy: "Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi"

Promotor rozprawy: dr. hab. Barbara Barszcz, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Wanda Ziemkowska - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_tomasz_kowalik.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Kaniewskiego

Tytuł rozprawy: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających"

Promotor rozprawy: dr. hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

dr hab. inż. Marian Niesler - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_kaniewski.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 czerwca 2019

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE