Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty


12 marca 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Małgorzaty Piotrowskiej

Rada Naukowa Instytutu Fizyki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mileny Małgorzaty Piotrowskiej

Tytuł rozprawy: "Study of conventional and non-conventional scalar and vector mesons"

Promotor rozprawy: prof dr. hab. Francesco Giacosa

Promotor pomocniczy: dr Peter Kovacs

Recenzenci:

prof dr hab. Michał Praszałowicz - Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego w Krakowie

dr hab. Robert Kamiński, prof. IFJ - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust.1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mileny Małgorzaty Piotrowskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/93947772771?pwd=TFBmZG5PaFV5QTIzMXZnTEhUNVRRdz09

Część jawna posiedzenie odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki

prof. dr hab. Marek Pajek


10 marca 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 13:00 w auli B4 Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Niny Kingi Rędzi

Tytuł rozprawy: "Synteza i zastosowanie kompozytów węglowo-haloizytowych do adsorpcji paracetamolu i wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z wody"

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Beata Szczepanik

Recenzenci:

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk - Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. PŚl - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Chemii

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK


9 marca 2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Komunikat 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4.03.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 4.03.2021 roku (na podstawie par. 1 pkt. 3, zarządzenia 35/2021) informuję, że:

§1

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będą odbywać się według załączonych organizacji.

§2

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

§3

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 35/2021 par. 4 w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość modyfikacji organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, polegającej na prowadzeniu kształcenia:

• w formie hybrydowej, tj. w siedzibie Wydziału oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

• w siedzibie Wydziału.

§4

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną proszę o systematyczne śledzenie rozkładu zajęć na Wirtualnej Uczelni, gdzie ewentualne modyfikacje formy prowadzenia zajęć są wprowadzane na bieżąco.

Instytut Biologii

Instytut Chemii

Instytut Fizyki

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Katedra Matematyki

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


9 marca 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Tomasza Chwałka

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 12:00 w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Sławomira Tomasza Chwałka

Tytuł rozprawy: "Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC-IV AD) na Cyprze - studium geoarcheologiczne"

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci:

dr hab. Iwona Hildbrandt-Radke - Wydział Nauk Georaficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Szwarczewski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Wioletta Kamińska


9 marca 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Pawła Pabiana

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 11:00 w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Grzegorza Pawła Pabiana

Tytuł rozprawy: "Transformacja obszarów pogórniczych w Świętokrzyskiem i możliwości ich wieloaspektowego wykorzystania"

Promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Kalicki

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

dr hab. Barbara Radwanek-Bąk - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 102, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Wioletta Kamińska


4 marca 2021

Zasady postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

Komunikat 6/2021

Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

z dnia 3.03.2021 roku

w sprawie zasad postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

Na podstawie Zarządzenia nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku przypominam, że:

1) Osoba kształcąca się w UJK, która podczas przebywania na terenie Wydziału, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna niezwłocznie:

a) przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich informację o tym fakcie, dzwoniąc pod nr tel. (41) 349-72-59 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl,

b) skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować ją na test na obecność koronawirusa (SARS-CoV-2),

c) udać się transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, oczekiwać na transport w wyznaczonym izolatorium Wydziału (budynek A, parter, pok. 34a lub budynek G, parter, oszklony pokój w holu).

2) Na prośbę osoby kształcącej się w UJK, o sytuacji określonej w pkt. 1, Uniwersytet powiadamia wskazane przez nią osoby (np. członków rodziny) przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

3) Osoby kształcące się w UJK są zobowiązane do powiadamiania władz Uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz o nałożonej na nich kwarantannie.

Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w pkt 1.

4) W przypadku złamania obowiązkowych nakazów nałożonych przez właściwy organ państwowy i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia innych pracowników i osób kształcących się na UJK, polegającego na stawieniu się na zajęciach lub w administracji Wydziału w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej/stwierdzonej choroby zakaźnej, zachowanie takie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta lub doktoranta.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


4 marca 2021

Zasady postępowania pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

Komunikat 5/2021

Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

z dnia 3.03.2021 roku

w sprawie zasad postępowania pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

Na podstawie Zarządzenia nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku przypominam, że:

1) Osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Wydziału, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna niezwłocznie:

a) przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie, dzwoniąc pod numer tel. (41) 349-72-23 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powiadomić bezpośredniego przełożonego,

b) skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować ją na test na obecność koronawirusa (SARS-CoV-2),

c) udać się transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, oczekiwać na transport w wyznaczonym izolatorium Wydziału (budynek A, parter, pok. 34a lub budynek G, parter, oszklony pokój w holu).

2) Na prośbę osoby zatrudnionej w UJK, o sytuacji określonej w pkt. 1, Uniwersytet powiadamia wskazane przez nią osoby (np. członków rodziny) przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

3) Osoby zatrudnione w UJK są zobowiązane do powiadamiania władz Uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz o nałożonej na nich kwarantannie.

Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w pkt. 1.

4) W przypadku złamania obowiązkowych nakazów nałożonych przez właściwy organ państwowy i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia innych pracowników i osób kształcących się na UJK, polegającego na stawieniu się do pracy w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej/stwierdzonej choroby zakaźnej, zachowanie takie może być potraktowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń przez pracodawcę oraz przez innych pracowników.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


4 marca 2021

Informacja dotycząca organizacji zajęć!

Szanowni Państwo,

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną prosimy o systematyczne śledzenie zmian dotyczących formy prowadzenia zajęć na Wirtualnej Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


25 lutego 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Malinowskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 11:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Malinowskiej

Tytuł rozprawy: "Glony w biotopach wodnych zakładu przemysłu wapiennego Trzuskawica S.A."

Promotor rozprawy: dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Recenzenci:

dr hab. Beata Messyasz - Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Teresa Noga, prof. UR - Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Kollegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Link do spotkania w formie zdalnej (część jawna) poprzez ZOOM

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK


24 lutego 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Marii Panek-Wójcickiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 10:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Michaliny Marii Panek-Wójcickiej

Tytuł rozprawy: "Zróżnicowanie i rozmieszczenie flory naczyniowej Sandomierza"

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Renata Piwowarczyk

Recenzenci:

dr hab. Jolanta Marciniuk - Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Zbigniew Sobisz - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Akademia Pomorska w Słupsku

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Link do spotkania w formie zdalnej (część jawna) poprzez ZOOM

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK


24 lutego 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Piotra Sobali

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 13:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Tomasza Piotra Sobali

Tytuł rozprawy: "Wybrane procesy fizjologiczne oraz wzrost podrostów buka Fagus sylvatica L. i jodły Abies alba MILL. w drzewostanach o różnej strukturze"

Promotor rozprawy: dr. hab. Rafał Podlaski

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek

Recenzenci:

prof dr hab. inż. Ewa Niewiadomska - Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

dr hab. Tomasz A. Pawłowski - Pracownia Proteomiki Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Link do spotkania w formie zdalnej (część jawna) poprzez ZOOM

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK


24 lutego 2021

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Trojak

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 10:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Marii Trojak

Tytuł rozprawy: "Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solanum lycopersicum L.)"

Promotor rozprawy: dr hab. Jan Pałyga

Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kocurek

Recenzenci:

prof dr hab. Ireneusz Ślesak - Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

dr hab. Andrzej Kornaś - Instytut Biologii, Katedra Genetyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Link do spotkania w formie zdalnej (część jawna) poprzez ZOOM

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK


19 lutego 2021

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Zmieniony Komunikatem 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4.03.2021 roku

Komunikat 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 35/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz decyzji Rektora z dnia 19 lutego 2021 roku (na podstawie par. 1 pkt. 3, zarządzenia 35/2021) informuję, że:

§1

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłychi Przyrodniczych będą odbywać się według załączonych organizacji.

§2

Zajęcia prowadzone w siedzibie Wydziału są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

§3

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 35/2021 par. 4 w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej dopuszcza się możliwość modyfikacji organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, polegającej na prowadzeniu kształcenia:

• w formie hybrydowej, tj. w siedzibie Wydziału oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

• w siedzibie Wydziału.

Instytut Biologii

Instytut Chemii

Instytut Fizyki

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Katedra Matematyki

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


02 lutego 2021

Rezerwacja terminów do Dziekanatu

Informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub zmianę w dochodzie rodziny należy składać od 1 do 15 każdego miesiąca.


27 stycznia 2021

Ankietyzacja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia związaną z realizowanymi zajęciami.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat obsługi administracyjnej na wydziale/ w filii oraz w jednostkach UJK, z których korzystałeś/aś (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości zajęć zdalnych.

Podziel się z nami swoimi:

- spostrzeżeniami,

- pomysłami,

- uwagami.

GDZIE SZUKAĆ ANKIET?

Ankiety dotyczące oceny jakości kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są w Wirtualnej Uczelni.

Link do ankiety dotyczącej nauczania zdalnego zostanie udostępniony pocztą mailową.

KIEDY WYPEŁNIĆ?

Ankietyzacja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.

ANKIETY SĄ ANONIMOWE

Wyniki ankiet będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Plakat - ankietyzacja


21 stycznia 2021

Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

Komunikat 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

W odniesieniu do Komunikatu Rektora 1/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informuję, że w związku z koniecznością zachowania wysokiej jakości kształcenia, w szczególności w przypadku zajęć/przedmiotów kluczowych dla osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, określonych w programie danego kierunku studiów, rekomenduje się przeprowadzanie zaliczeń oraz egzaminów w siedzibie Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


19 stycznia 2021

Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

Komunikat 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku oraz zgodnie ze „Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce” MEN z dnia 4 grudnia 2020 roku informuję że:

1. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.

2. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych została opisana w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK z dnia 30 września 2020 roku.

3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwa jest weryfikacja stanu wiedzy studenta, powinno się go skierować do ponownego podejścia w trybie tradycyjnym, które nie jest traktowane jako termin poprawkowy.

4. W przypadku konieczności realizacji kolokwium lub egzaminu w sposób tradycyjny na terenie Wydziału, należy o tym fakcie poinformować zastępcę dyrektora Instytutu/kierownika Katedry ds. kształcenia. Kolokwium lub egzamin powinny odbyć za zgodą studentów i przy podziale na małe grupy z zachowaniem następujących warunków:

• W kolokwium lub egzaminie bezwzględnie nie mogą uczestniczyć studenci przebywający na kwarantannie/izolacji lub wykazujący objawy zakażenia COVID-19 (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem).

• Studenci mają obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez cały czas przebywania w pomieszczeniach Uczelni.

• Należy tak zorganizować kolokwium lub egzamin aby ograniczyć możliwości gromadzenia się studentów podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych.

• Odległość między osobami siedzącymi w sali powinna wynosić minimum 1,5 metra (należy wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować).

• Pomiędzy kolejnymi egzaminami i zaliczeniami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa (sale powinny być regularnie wietrzone, przed wejściem i po wyjściu każdej grupy).

• Studenci powinni być zaopatrzeni we własne środki piśmiennicze i ewentualnie wymagane pomoce (kalkulatory itp.).

• Zaleca się, aby prace egzaminacyjne pisemne, jeśli taka forma zaliczenia jest niezbędna, były zbierane do pojemnika, dezynfekowane lub poddane kwarantannie (min 24 h).

W załączeniu pełny tekst Komunikatu.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


26 listopada 2020

Legitymacje studenckie i doktorantów pozostają ważne

Legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Prodziekan ds. kształcenia

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz


30 października 2020

Komunikat Dziekana dotyczący organizacji zajęć

Informujemy, że od dnia 2 do 6 listopada 2020 zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane będą w sposób zdalny.

Od 9 listopada 2020 roku wykłady, konwersatoria i laboratoria w pracowniach komputerowych odbywają się w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne (laboratoria, pracownie i seminaria dyplomowe) odbywają się za zgodą Rektora UJK w formie hybrydowej lub zdalnej.

Szczegółową organizację i harmonogram zajęć prowadzonych w formie hybrydowej ustalą prowadzący w porozumieniu ze studentami oraz zastępcami dyrektorów Instytutów/kierownika Katedry ds. kształcenia do dnia 5 listopada 2020 roku.

W załączeniu pełny tekst Komunikatu.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


16 października 2020

Wszystkie zajęcia do 31 października zdalnie

Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.10.2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zarządzenia nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam:

§1

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§2

W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów innych kierunków niż wymienione §1, odbywające się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

§3

Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


09 października 2020

Organizacja zajęć na WSP

Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WSP:

1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK


08 czerwca 2020

Oceń jakość kształcenia i … wygraj bon na zakupy

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości obsługi administracyjnej dziekanatu oraz jednostek UJK, z których korzystaliście (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

Podziel się z nami swoimi: spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami.

Wśród studentów wydziału/filii najbardziej aktywnego w ankietyzacji przewidziano losowanie bonów podarunkowych na zakupy.

Ankiety dostępne są w Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu.

Ankietyzacja rozpoczyna się 15 czerwca 2020 roku i potrwa do 14 sierpnia 2020 roku.

Ankiety są anonimowe a wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Informacja w sprawie anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

Ankietyzacja - plakat