Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uchwały, zarządzenia


Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Zewnętrzne akty prawne

 • Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),
 • Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558),
 • Rozporządzenie z dn. 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 841) oraz obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015, poz. 1842),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wewnętrzne akty prawne

 • Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzony uchwałą Senatu UJK nr 33/2015 z dn. 30 kwietnia 2015 r.
 • Zarządzenie Rektora nr 42/2014 z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK
 • Zarządzenie Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2016/2017,
 • Zarządzenie Nr 77/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji doktoranckich do spraw stypendiów w roku akademickim 2015/2016,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 76/2015 z dn. 15 października 2015 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2015/2016,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 75/2015 z dn. 15 października 2015 r. w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2015/2016,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 70/2014 z dn. 14 października 2014 r. zmieniające zarządzenie z dn. 9 czerwca 2014 r. sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 77/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienione zarządzeniem 35/2015,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 115/2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 21/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 51/2015 z dn. 26 czerwca 2015 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora UJK z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad ustalania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora przeprowadzanych w jednostkach naukowych UJK,
 • Uchwała Senatu UJK nr 56/2015 z dn. 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich oraz o warunkach i zasadach odpłatności w trakcie niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 94/2012 z dn. 17 października 2012 r. w sprawie wysokości dodatków dla kierowników studiów doktoranckich,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 25/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową,
 • Zarządzenie Rektora UJK nr 90/2012 z dn. 15 października 2012 r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora.

Informacje dotyczące studiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. - zał. 1

Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. - zał. 2

Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. - zał. 3

Zarządzenie Rektora UJK nr 33/2016 z dn. 16 czerwca 2016 r. - zał. 4

Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie biologia, chemia, fizyka i geografia.

Uchwała Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016 (z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 28/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku).

Uchwała Nr 28/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich (Uchwała Nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obowiązuje do 30.09.2014r.).

Uchwała Nr 10/2012 roku Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UJK w dyscyplinie biologii, chemii, fizyki i geografii od roku akademickiego 2012

Uchwała Nr 12/2012 roku Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym z dyscyplin: biologia, chemia, fizyka, geografia.

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.