Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Sprawy socjalno-bytowe


03 listopada 2020

Zmiana terminarza wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Październik i listopad 2020 r. – do końca listopada 2020 r.


22 października 2020

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Październik i listopad 2020 r. – 17 listopada 2020 r.

Grudzień 2020 r. - 7 grudnia 2020 r.


01 października 2020

Rezerwacja terminów do Dziekanatu

Informujemy, że został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ od 01.10.2020r. można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych.

STYPENDIA REKTORA

W roku akademickim 2020/2021 powyższa rezerwacja obowiązuje również przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora. Termin składania wniosków od 20 do 30 października 2020 roku w godzinach 10-14.


28 października 2019

Terminarz wypłat świadczeń

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów za miesiąc październik, listopad oraz grudzień 2019 r.


13 września 2019

Uwaga Doktoranci!!!

Od roku akademickiego 2019/2020 zmianie uległy załączniki potrzebne do złożenia dokumentów o przyznanie pomocy materialnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). Obowiązujące załączniki są dostępne do pobrania poniżej.

W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do dziekanatu socjalnego. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ należy zarezerwować termin na złożenie wniosku. Rezerwacja dotyczy wyłącznie złożenia wniosków o stypendium socjalne (obsługa innych spraw w tym wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zaświadczenia, zapomogi i inne odbywa się na bieżąco).

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM REKTORA

Termin przyjmowania wniosków dla studentów pierwszych lat Termin przyjmowania wniosków dla studentów wyższych roczników
Stypendium socjalne 1 październik – 18 październik 18 wrzesień – 18 październik
Stypendium Rektora 1 październik – 15 październik 18 wrzesień – 15 październik

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu.

NOWOŚĆ!!!

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Dalej czytaj w informacjach podstawowych

Stypendium socjalne - podstawowe informacje

Stypendium socjalne - wykaz dokumentów

Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

Załącznik nr 25 - zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów do 30 września i w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie następujące warunki

1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

2. Wniosek, o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu należy złożyć do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem dziekanatu właściwego wydziału do dnia 15 października każdego roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć koniecznych do otrzymania stypendium rektora.

3. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

4. Dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów danego kierunku sporządzana jest lista rankingowa, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie świadczeń. Przy sporządzaniu listy rankingowej nie uwzględnia się doktorantów którzy uzyskali zerową liczbę punktów chociażby z jednego z kryteriów podlegających ocenie tj:

1. za wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

2. za postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

3. za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej.

5. Stypendia rektora przyznawane są według kolejności na liście rankingowej, do wyczerpania przyznanych na ten cel środków finansowych, dla poszczególnych wydziałów (listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku).

6. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia rektora na dany rok akademicki dla poszczególnych wydziałów określa rektor w uzgodnieniu z samorządem studenckim (ustalenia szczegółowe). W przypadku, gdy na wydziale prowadzone są dwa lub więcej kierunki studiów, podziału środków na poszczególne kierunki studiów dokonuje prorektor właściwy ds. studenckich i doktoranckich, na wniosek Komisji Stypendialnej, proporcjonalnie do liczby doktorantów na kierunku.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów na liście rankingowej przez kilku doktorantów, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskanych z oceny parametrycznej za poprzedni rok studiów.

8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny parametrycznej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej.

9. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminów objętych programem studiów.

10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za wyniki egzaminów objętych programem studiów, kryterium decydującym jest większa liczba punktów uzyskana za zaangażowanie w pracy dydaktycznej.

11. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za zaangażowanie w pracy dydaktycznej, kryterium decydującym jest większa średnia ocen z poprzedniego roku studiów.

12. Przy ocenie wniosku doktoranta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku akademickiego.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stypendium rektora dla doktorantów - wykaz dokumentów

Stypendium rektora - ustalenia szczegółowe

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studentów wszystkich kierunków studiów starających się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78

Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z:

- orzeczeniem o niepełnosprawności,

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,

- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wykaz dokumentów

ZAPOMOGA

1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.

3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

4. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji, gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.

5. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i uzasadnić przejściowy charakter tych okoliczności.

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.

7. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.

8. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania i ponownego podjęcia studiów, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie od tego kiedy i na jakim kierunku został uzyskany.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapomoga - wykaz dokumentów


12 czerwca 2019

UWAGA DOKTORANCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE