Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Informacje ogólne


08 czerwca 2017

Forum Doktorantów

Logo Forum doktorantów

Forum Doktorantów WMP jest seminarium organizowanym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK skierowanym do studentów realizujących prace doktorskie w Instytutach Biologii, Chemii, Fizyki oraz Geografii oraz Studenckich Kół Naukowych. Ideą FD jest wymiana myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej współpracy naukowej. Ponadto, FD ma charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich w formie prezentacji ustnych lub sesji plakatowych w poszczególnych Instytutach WMP UJK.

Szczegóły na stronie: https://forumdoktorantow.ujk.edu.pl/


27 września 2016

Parametryzacja działalności naukowej

W związku z wejściem w życiem Zarządzenia Rektora UJK nr 21/2016 z dn. 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego Zarządzeniem nr 5/2013 z dn. 13 lutego 2013 r. i Zarządzeniem nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. dotyczącego parametryzacji działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi przepisami.

W myśl zarządzenia, o którym mowa, doktoranci mogą uzupełnić swój dorobek naukowy za okres od 11 czerwca do 30 września roku akademickiego, którego dotyczą, poprzez swój indywidualny profil w module Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia, w terminie od 26 czerwca do 30 września każdego roku. Zatwierdzenie parametryzacji uzupełniającej następuje do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego.

Obowiązujący dotychczas termin parametryzacji osiągnięć naukowych (do dn. 10 czerwca każdego roku) zostaje nadal utrzymany jako obligatoryjny. Termin, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora UJK nr 21/2016, jest terminem dodatkowym – uzupełniającym, przeznaczonym dla osób, które powiększyły swój dorobek naukowy po dn. 10 czerwca danego roku akademickiego i tylko dla osiągnięć uzyskanych po tym dniu.

Niedopuszczalne jest parametryzowanie całego dorobku naukowego uzyskanego w danym roku akademickim w terminie parametryzacji uzupełniającej.

Pełna treść Zarządzenia Rektora UJK nr 21/2016 z dn. 29 kwietnia 2016 r.


06 maja 2016

Uwaga doktoranci kończący studia!!!

Każdy doktorant przed terminem publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest zobowiązany do zaliczenia czwartego roku studiów doktoranckich i złożenia w dziekanacie:

  • indeksu,
  • karty okresowych osiągnięć doktoranta,
  • karty praktyk uczestnika studiów doktoranckich,
  • sprawozdania z realizacji badań naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora,
  • sprawozdania indywidualnego z oceny parametrycznej dorobku naukowego.

OTWARCIE PRZEWODU NASTĘPUJE PRZED EGZAMINEM DOKTORSKIM Z FILOZOFII LUB EKONOMII

Uchwała nr 10/2012 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach z dnia 19.01.2012 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 4-letnich studiów doktoranckich - dla studiów doktoranckich rozpoczynających od roku 2012 i 2013.

Uchwała nr 65/2014 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach z dnia 18.09.2014 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 4-letnich studiów doktoranckich - dla studiów doktoranckich rozpoczynających od roku 2014.

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.